Algemene voorwaarden

AFDELING A ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Stoffeershop : de vennootschap onder firma Stoffeershop, gevestigd aan het adres de Havenstraat 65a, 1736 KE te Zijdewind, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland onder dossier nummer 58430911.
2. Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Stoffeershop een overeenkomst tot inkoop of verkoop aangaat alsmede tot opdrachten die door of voor Stoffeershop uit andere hoofde worden verricht.
3. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door en aan Stoffeershop gedane aanbiedingen, alle overeenkomsten tot in- en verkoop, alle rechtsbetrekkingen alsmede de uitvoering daarvan aangegaan of uitgevoerd door Stoffeershop.
2. De opdracht of bestelling door de wederpartij alsmede de aanvaarding van een opdracht of bestelling door de wederpartij geldt als een acceptatie van de algemene voorwaarden van Stoffeershop. Bijzondere van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk met Stoffeershop zijn overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later ontstane rechtsbetrekkingen of overeenkomsten.
3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij worden door Stoffeershop uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Stoffeershop worden aanvaard.
4. Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij laten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Stoffeershop onverlet.
5. Algemene voorwaarden worden slechts door Stoffeershop aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde opdracht. Latere opdrachten aan of door Stoffeershop gedaan zullen niet wederom afgehandeld worden via de algemene leveringsvoorwaarden van contractpartijen en/of derden, tenzij wederom uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

AFDELING B VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 3 Aanbiedingen
1. Alle door Stoffeershop gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn herroepelijk en geheel vrijblijvend tenzij anders schriftelijk door Stoffeershop wordt bevestigd.
2. Stoffeershop is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de zaken, de verpakkingen en beschrijvingen, indien dit vereist is om te voldoen aan wettelijke voorschriften of om de zaken te verbeteren.
3. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d. alsmede gegevens en drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Stoffeershop bij de aanbieding verstrekt, zijn niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
4. Toezending van aanbiedingen, brochures en dergelijke verplichten Stoffeershop niet tot levering.
5. Indien Stoffeershop zijn aanbieding baseert op de door de wederpartij verstrekte gegevens waarvan de inhoud door Stoffeershop moet worden geïnterpreteerd, staat Stoffeershop niet in voor volledigheid en juistheid van de aanbieding. Bij foutieve interpretatie is Stoffeershop nimmer gehouden tot vergoeding van geleden schade.

Artikel 4 Overeenkomst
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst tot verkoop door Stoffeershop aan de wederpartij eerst tot stand nadat Stoffeershop een opdracht uitdrukkelijk heeft bevestigd. Een opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig (inclusief deze algemene voorwaarden) weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar door de wederpartij binnen acht dagen na dagtekening. Indien door Stoffeershop geen opdrachtbevestiging wordt verstuurd, geldt de factuur als opdrachtbevestiging.
2. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig, indien schriftelijk en uitdrukkelijk door Stoffeershop en wederpartij overeengekomen.
3. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Stoffeershop binden de laatste niet voorzover ze door Stoffeershop niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen schriftelijke volmacht hebben tot het afsluiten van de overeenkomst of afspraak.
4. Bij verkoop door Stoffeershop leidt de annulering of beëindiging van de overeenkomst door de wederpartij, voordat met de uitvoering van de overeenkomst is gemaakt, tot verschuldigdheid van een boete gelijk aan 20% van de bedongen koopsom. Stoffeershop maakt daarnaast aanspraak op een additionele schadevergoeding indien de door beëindiging en/ of annulering veroorzaakte schade meer bedraagt dan het bovengenoemde bedrag.

Artikel 5 Prijzen
1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn bij verkoop door Stoffeershop aan de wederpartij alle door Stoffeershop gedane prijsopgaven herroepelijk en onder voorbehoud van prijswijziging.
2. Stoffeershop heeft in geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren als bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, inkoopprijzen, koerswijziging van valuta, loonkosten, vervoerskosten, sociale lasten en belastingtarieven, te allen tijde het recht tot prijswijziging/ doorberekening van de meerprijs aan de wederpartij.
3. De door Stoffeershop gehanteerde prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebaseerd op levering franco werk van de wederpartij. De koopprijs omvat de prijs voor de goederen alsmede de kosten van verpakking tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, belastingen, in -en uitvoerrechten en andere heffingen.

Artikel 6 Levering
1. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, geschiedt levering door Stoffeershop franco werk van de wederpartij. Onder franco werk wordt verstaan de aflevering op transportmiddel bij het door de wederpartij opgegeven afleveringsadres.
2. Vanaf de levering op het door de wederpartij opgegeven afleveringsadres, draagt de wederpartij het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de te leveren zaken mochten ontstaan, ook als de eigendom nog niet is overgegaan.
3. Het is Stoffeershop toegestaan de zaken in gedeelten te leveren en orders in gedeelten uit te voeren alsmede dergelijke deelleveringen afzonderlijk te factureren met inachtneming van de overeengekomen levertijd.
4. Indien de zaken bij levering niet door de wederpartij worden afgenomen of als deze nalatig is met het verstrekken van voor de levering noodzakelijke informatie en instructies, zullen de te leveren zaken voor rekening en risico van de wederpartij worden opgeslagen. Stoffeershop heeft het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden en de eventuele kosten c.q. mindere opbrengst bij verkoop van de zaken bij de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 7 Leveringstermijn
1. De door Stoffeershop gehanteerde leveringstermijn vangt aan wanneer de koop en/of opdracht door Stoffeershop schriftelijk is bevestigd en alle gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst in het bezit van Stoffeershop zijn.
2. Door de wederpartij in offertes, bevestigingen of anderszins opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet bindend.
3. Indien tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst worden aangebracht, de uitvoering van de overeenkomst door de wederpartij wordt opgeschort, wordt de leveringstermijn met de duur van de door deze wijzigingen ontstane werkzaamheden of van de opschorting verlengd.
4. De leveringstermijn wordt tevens verlengd indien buiten schuld van Stoffeershop vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen van de omstandigheden alsmede indien tijdig bestelde materialen of diensten niet tijdig aan Stoffeershop worden geleverd.
5. Overschrijding van de leveringstermijn verplicht Stoffeershop niet tot enige vergoeding, ook niet na ingebrekestelling. Noch kan de wederpartij, behoudens bij grove schuld, bij overschrijding van de leveringstermijn aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8 Betaling
1. Bij de overeenkomst van verkoop door Stoffeershop aan de wederpartij dient betaling van het factuurbedrag door de wederpartij te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door middel van overschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Stoffeershop aangewezen bank -of girorekening, zonder enig recht op korting of verrekening. Als dag van betaling geldt de dag van ontvangst per kas, dan wel de dag van bijschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer.
2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden 30 dagen na de dag waarop Stoffeershop desbetreffende termijnfactuur aan de wederpartij heeft toegezonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Indien de wederpartij niet binnen de in voorgaande bepalingen gestelde termijn, dan wel niet binnen een nader overeengekomen termijn aan Stoffeershop heeft betaald, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Stoffeershop, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht om vanaf de vervaldag tot op de datum van algehele voldoening 4% per maand aan rente bij de wederpartij in rekening te brengen. Eén en ander onverminderd de verdere rechten welke Stoffeershop heeft.
4. Indien de wederpartij met een door hem aan Stoffeershop verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle andere vorderingen die Stoffeershop op de wederpartij heeft onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de oorspronkelijke dag van opeisbaarheid is de wederpartij over het bedrag van die vorderingen een rente verschuldigd van 1% per maand.
5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 50,- exclusief BTW . Tot bovenvermelde kosten behoren tevens de kosten van juridische bijstand en advies.
6. Door de wederpartij gedane betalingen worden eerst in mindering gebracht op de kosten en de rente en daarna op de verschuldigde hoofdsom.
7. Bij de levering van zaken waarvoor Stoffeershop om tot levering te komen een voorfinanciering in materiaal en/of arbeid dient te plegen, en waarbij het te leveren object kan worden gezien als een speciaal voor de wederpartij vervaardigd c.q. te vervaardigen object, is Stoffeershop bevoegd een voorschot tot een bedrag van 50% van de eindfactuur van de wederpartij te verlangen.
8. Stoffeershop heeft het recht bij of na het aangaan van de overeenkomst, van de wederpartij zekerheidstelling voor de betaling te eisen en zolang deze niet is verschaft de levering op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. De koopprijs van hetgeen reeds is geleverd wordt alsdan terstond opeisbaar.

Artikel 9 Reclame
1. Bij de overeenkomst van verkoop door Stoffeershop aan de wederpartij is de wederpartij verplicht de geleverde zaken en het factuurbedrag onmiddellijk na levering te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Stoffeershop terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de wederpartij niet binnen 7 dagen na de dag van ontvangst van de zaken wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de wederpartij geacht met de staat waarin de zaken zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
2. Stoffeershop dient in staat te worden gesteld om ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
3. De mogelijkheid om te reclameren vervalt indien de zaken door de wederpartij zijn verwerkt, overgepakt of indien op enige andere wijze de oorspronkelijke staat van de zaken is gewijzigd.
4. Stoffeershop is niet gehouden tot vervanging of herstel van de zaak noch tot het vergoeden van enige schade indien het gebrek of de schade een gevolg is van een onjuiste en/ of het niet in acht nemen van enige behandeling van de zaak, waaronder mede wordt verstaan het toepassen van fabrieksvoorschriften met betrekking tot de geleverde zaken.
5. Geringe, in de handel gebruikelijke afwijkingen in bijvoorbeeld kwaliteit, kleur, maat, aantal, of afwerking, welke uit technisch oogpunt niet kunnen worden voorkomen, dan wel volgens de handelsusances algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame en dienen door de afnemer te worden aanvaard.
6. Reclame als bedoeld in het eerste lid schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
1. Stoffeershop behoudt zich het eigendomsrecht voor van alle aan de wederpartij geleverde en/ of te leveren zaken totdat de wederpartij geheel aan haar betalingsverplichting ten aanzien van de door Stoffeershop geleverde zaken en/ of verrichte werkzaamheden heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen die Stoffeershop op de wederpartij mocht verkrijgen wegens het toerekenbaar tekort schieten in de nakoming van de overeenkomst.
2. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, is het de wederpartij verboden om deze de zaken te verpanden, in eigendom over te dragen of enig ander recht op de zaken te vestigen, behoudens schriftelijke toestemming van Stoffeershop.
3. De wederpartij is verplicht de door Stoffeershop onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Stoffeershop op te slaan.
4. De wederpartij is verplicht binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Stoffeershop ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen.
5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Stoffeershop hiervan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte te stellen.
6. Indien de wederpartij tekort schiet in de nakoming van haar betalingsverplichting jegens Stoffeershop of goede grond geeft te vrezen dat de wederpartij zal tekort schieten en niet in staat is naar het redelijk oordeel afdoende zekerheid te stellen voor de nakoming is Stoffeershop bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. De wederpartij is verplicht bij het terug nemen alle medewerking te verschaffen en machtigt in dit verband Stoffeershop alle ruimtes te betreden deze in staat te stellen diens eigendommen feitelijk terug te laten nemen.
7. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Stoffeershop de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tegen schade en diefstal te verzekeren en de polis van deze verzekering aan Stoffeershop ter inzage te geven alsmede alle uit deze verzekeringen vloeiende aanspraken op verzekeraars aan Stoffeershop te verpanden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Stoffeershop is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. daden of nalatigheden van de koper, zijn ondergeschikten, dan wel ander personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
2. Stoffeershop is niet gehouden geleden bedrijfs- en/of gevolgschade uit welken hoofde of van welke aard ook aan de wederpartij te vergoeden. Stoffeershop is evenmin aansprakelijk indien de zaak voor andere dan normale doeleinden is aangewend en/of andere en /of zwaardere eisen aan de zaak worden gesteld dan Stoffeershop bekend waren bij het aangaan van de overeenkomst. Tevens is Stoffeershop niet aansprakelijk indien de wederpartij, haar personeel of derden alsmede personeel van derden niet stipt de door Stoffeershop gegeven voorschriften respectievelijk richtlijnen zijn nagekomen of de schade anderszins te wijten is aan ondeskundige of onzorgvuldige/ behandeling door de wederpartij, diens personeel of derden alsmede personeel van derden.
3. De wederpartij vrijwaart Stoffeershop voor alle aanspraken van derden ter zake van door Stoffeershop aan de wederpartij geleverde zaken of door Stoffeershop in opdracht van de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden waardoor die derden schade als in dit artikel bedoeld mocht hebben geleden.
4. Stoffeershop is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar werknemers alsmede van werknemers van door Stoffeershop ingeschakelde hulppersonen.

Artikel 12 Overmacht voor Stoffeershop
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluiting, verlies of beschadiging van zaken bij transport naar Stoffeershop of de wederpartij, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Stoffeershop geheel of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Stoffeershop, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Stoffeershop overmacht op, die Stoffeershop ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de wederpartij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Stoffeershop is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 13 Intellectuele eigendom
Stoffeershop blijft te allen tijde eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Stoffeershop aangeboden, geleverde en/ of belichaamde goederen, waaronder mede worden begrepen door Stoffeershop vervaardigde ontwerpen, tekeningen, berekeningen en knowhow.

AFDELING C SLOTBEPALINGEN

Artikel 14 Wanprestatie door de wederpartij en ontbinding
1. Indien de wederpartij op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Stoffeershop in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
2. De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Stoffeershop eveneens, indien de wederpartij in staat van faillissement mocht worden verklaard of haar faillissement wordt aangevraagd, indien zij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, haar onroerende goederen in beslag zijn genomen, haar bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien zij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Stoffeershop op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 15 Distributeurschap en handelsagentschap
De wederpartij geldt niet als distributeur, (handels)agent of vertegenwoordiger van Stoffeershop, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk als zodanig is aangesteld. Wederpartij zal zich derhalve op geen enkele wijze gedragen, of anderszins de indruk wekken, noch ten opzichte van derden, noch ten opzichte van Stoffeershop, alsof de wederpartij zou zijn aangesteld als distributeur, (handels)agent of vertegenwoordiger van Stoffeershop.

Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle aanbiedingen, verbintenissen en geschillen tussen Stoffeershop en haar wederpartijen is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen maar daartoe niet beperkt de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van het arrondissement Alkmaar aanhangig worden gemaakt, voorzover Stoffeershop dit wenselijk acht en de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 

Stoffeershop